0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Sáng valentine vẩn phải đi học,dis…

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sắp tới giờ bay rồi,để qua Thailand bạn Minh sẽ up hình tiếp.3 giờ bay rồi mà chưa soạn quần áo nữa,đúng điên lun…

Sáng valentine vẩn phải đi học,dis…

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sắp tới giờ bay rồi,để qua Thailand bạn Minh sẽ up hình tiếp.3 giờ bay rồi mà chưa soạn quần áo nữa,đúng điên lun…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing