0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Thế là ngày không mong chờ nhất cũng đã đến. Ngày chia tay ai cũng buồn vì ai trong lớp cũng đều có business riêng, ko biết đến bao giờ mới gặp lại. Từ đó đến giờ khoảng thời gian học ở đây là khỏang thời gian vui nhất và ý nghĩa nhất với mình.

Photobucket

Thế là ngày không mong chờ nhất cũng đã đến. Ngày chia tay ai cũng buồn vì ai trong lớp cũng đều có business riêng, ko biết đến bao giờ mới gặp lại. Từ đó đến giờ khoảng thời gian học ở đây là khỏang thời gian vui nhất và ý nghĩa nhất với mình.

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing