0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Buồn buồn lôi cái kính ra chụp vài phát rồi đi học,hehe…ngày nào cũng đi học xa ơi là xa,nắng ơi là nắng rồi vô lớp vừa đói,vừa lạnh,cứ như cô bé bán diêm

…thứ 4 này có exam rồi,chưa bao giờ lại cảm thấy exam quan trọng như thế này,rớt chắc đi móc bọc luôn quá…lạy trời cho con qua khỏi con nước này…

…Buồn buồn lôi cái kính ra chụp vài phát rồi đi học,hehe…ngày nào cũng đi học xa ơi là xa,nắng ơi là nắng rồi vô lớp vừa đói,vừa lạnh,cứ như cô bé bán diêm

…thứ 4 này có exam rồi,chưa bao giờ lại cảm thấy exam quan trọng như thế này,rớt chắc đi móc bọc luôn quá…lạy trời cho con qua khỏi con nước này…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing