0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Demo thôi,khi nào hát xong thì post lên nhé. Công nhận mình cũng điệu khiếp

Demo thôi,khi nào hát xong thì post lên nhé. Công nhận mình cũng điệu khiếp

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing